ஒரு சில சொற்கள்....


நாம் மிதந்து கொண்டிருக்கிறோம்

சில நேரங்களில் இணைந்தும்...

சில நேரங்களில் விலகியும்....

0 உரையாட வந்தவர்கள்: