நீ செய்த தவறு
என்னை நேசிக்காமல் இருப்பதல்ல
நான் நேசிக்கும்படி இருப்பது.

விண்ணப்பம்


நீ வேண்டும்

அல்லது

இழந்து போன'

நான்' வேண்டும்.