விண்ணப்பம்


நீ வேண்டும்

அல்லது

இழந்து போன'

நான்' வேண்டும்.

0 உரையாட வந்தவர்கள்: